Privacy

PRIVACY POLICY

Privacy & Cookie statement – versie 1 mei 2018

 

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

 

Wij, La Piola, gevestigd te Brugstraat 5a-11, 6041 EP Roermond, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 13029071, zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

- Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;

- Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;

- Betaalgegevens;

- Aankoopgeschiedenis;

- Inloggegevens van uw account.

 

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, ofwel het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten en nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, prijsvragen. Om de (koop)overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan leveranciers en bezorgdiensten.

 

De foto's die gemaakt worden bij een event of op de locatie van La Piola zijn eigendom van La Piola en kunnen gebruikt worden voor commercieel doeleinden. Tevens kunnen deze geplaatst worden op diverse social media kanalen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door La Piola verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan La Piola de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum.

 

Uw persoonsgegevens worden door La Piola opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door La Piola verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan La Piola de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-           E-mailadres;

-          Geslacht;

-          Woonplaats;

-          Adres;

-          Postcode;

-          Geboortedatum.

-          Salarisgegevens;

-          Kopie ID;

-          BSN-nummer;

-          Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door La Piola opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd hierboven. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder een geldige grondslag. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

 

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Tijdens het bestelproces en bij het invullen van het contactformulier maken wij gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

 

Cookies

Bij uw bezoek aan de website: www.lapiola.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

La Piola
Brugstraat 5a-11
6041 EP Roermond

lapiola@vdb-team.nl
+31 475-311 306

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.